drzew leśnych
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych:

• rozwój społeczności lokalnych,

• społeczne zaangażowanie biznesu,

• filantropia indywidualna i korporacyjna,

• promowanie działalności społecznej.

Akademia promuje nowoczesną filantropię, która nie jest ani rozdawaniem pieniędzy, ani dawaniem gotowych rozwiązań. To zmienianie postaw, inspirowanie do działania oraz wyzwalanie w ludziach chęci do pomagania.

Akademia buduje rozległe i trwałe relacje z partnerami i darczyńcami, wykorzystuje wiedzę i wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych dziedzin. Najważniejszym efektem działań Akademii jest budowanie zaufania między ludźmi.

Programy i kampanie Akademii są skierowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

www.filantropia.org.pl

facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce/

Fundacja Veolia Polska

 

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem "Współpraca w dobrym klimacie", we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.  

 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • działanie na rzecz ochrony środowiska prowadząc edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,

  • promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji,

  • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej,

  • organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,

  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

www.fundacja.veolia.pl/